Trồng thiện nhân gặt thiện quả

Nếu trong mạng (cả đời) của bạn có một ức (một trăm triệu). Nếu tâm của bạn hiền hậu, hành vi lương thiện, tuyệt đối chẳng làm việc hại người lợi mình, còn có thể hy sinh cống hiến, thế thì trong đời này bạn sẽ không chỉ có một trăm triệu thôi đâu, có thể sẽ có hai trăm triệu, tại sao?

Nó tăng thêm, do tâm hạnh của bạn quá tốt. Trong số mạng đã có tiền, mà cả đời còn tiếp tục tu bố thí nữa, làm những việc từ thiện, đem phước lợi cho xã hội, nếu bạn chịu làm những chuyện này (chuyện lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội), tiền tài của bạn từ mức căn bản này càng tăng thêm lên, đây là trồng thiện nhân gặt được thiện quả.

Nếu chẳng hiểu đạo lý ấy, bạn làm thế nào kiếm ra tiền tài? Bạn phải gạt người khác, trong tâm luôn luôn nghĩ chuyện hại người lợi mình, bạn có thể phát tài hay không? Cũng phát tài nhưng đại khái chỉ có ba chục triệu, năm chục triệu. Còn một trăm triệu vốn có trong số mạng đã bị giảm hết phân nửa, giảm hết một phần ba, đó là tại sao? Do nghiệp chẳng thiện của bạn tạo thành, nó giảm bớt. (Việc làm bất thiện, tâm ý bất thiện, lời nói bất thiện làm tổn phước)…

Sponsored Ad

Trồng thiện nhân gặt thiện quả  

Nếu bạn thông hiểu đạo lý này, thì thông minh trí huệ, khoẻ mạnh sống lâu đều giống như vậy. Chúng ta phải hiểu đạo lý nhân quả, sự thật nhân quả đều ở ngay trước mắt, chỉ cần bạn quan sát kỹ lưỡng...

Bạn sẽ thấy hết thảy chúng sanh, làm việc thiện lành thì phước báo nhất định sẽ tăng trưởng, phước báo vốn có trong số mạng tăng lên cũng như có thêm lời. Nếu cách suy nghĩ, cách nói, cách làm đều sai lầm, đều là hại người, chỉ biết tự tư tự lợi (lo cho bản thân mình), chẳng màng người khác sống chết ra sao, thế thì những gì họ đạt được sẽ bị giảm bớt rất nhiều, những gì còn lại chẳng bao nhiêu!

Bạn có thể cũng thích bài viết này